Φερκάλ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική & Βιομηχνική Εταιρεία

Φερκάλ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική & Βιομηχνική Εταιρεία

Η τεχνική εταιρία ΦΕΡΚΑΛ ΑΤΕΒΕ ιδρύθηκε το 1997 με έδρα την Λ. Μαραθώνος 72 στα Γλυκά Νερά Αττικής .

Το 1999 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 20% των μετοχών της εταιρείας, από την ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

Η εταιρεία, για πρώτη φορά, ενοποιήθηκε με την ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. στη χρήση 2000 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές της καταστάσεις της 31.12.1999.

Η συμμετοχή στη συγγενή εταιρία ΦΕΡΚΑΛ ΑΤΕΒΕ, απομειώθηκε συνολικά την 31.12.2003 και η ζημία επιβάρυνε τα σωρευμένα κέρδη της 31.12.2003, διότι η Διοίκηση της εταιρίας εκτίμησε ότι δεν αναμένει, με τις παρούσες συνθήκες, μελλοντικό όφελος από την εν λόγω συμμετοχή.