Μετοχική Σύνθεση

Μετοχική Σύνθεση

Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 έως 11 του ν. 3556/2007, την 20/07/2021, είναι οι εξής:

Ποσοστά Συμμετοχής Βασικών Μετόχων

Μέτοχος Ποσοστό (%) επί του μετοχικού κεφαλαίου
Κρεμύδας Κ. Γεώργιος 20,67%
Κρεμύδας Γ. Κωνσταντίνος 12,91%
Κρεμύδας Γ. Παναγιώτης 13,08%
Μπάμης Π. Φίλιππος 10,24%
Μ. Γ. Χρυσαφίδης Α.Ε. 9,45%

 

Η μετοχική σύνθεση έχει ως εξής:

Μετοχική σύνθεση

Μέτοχος

Αριθμός μετοχών & δικαιώματα ψήφου

Ποσοστό (%) επί του μετοχικού κεφαλαίου

Κρεμύδας Κ. Γεώργιος 4.973.262 20,67%
Κρεμύδας Γ. Κωνσταντίνος 3.105.281 12,91%
Κρεμύδας Γ. Παναγιώτης 3.148.080 13,08%
Μπάμης Π. Φίλιππος 2.463.230 10,24%
Μ. Γ. Χρυσαφίδης Α.Ε. 2.274.269 9,45%
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.964.122 66,35%
Ευρύ Επενδυτικό Κοινό 8.095.878 33,65%
ΣΥΝΟΛΟ 24.060.000 100,00%