Geb Green Energy S.A.

Geb Green Energy S.A.

Η κατά 100% θυγατρική εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «GEB GREEN ENERGY S.A.», ιδρύθηκε στις 20.07.2010, σύμφωνα με την από 08.07.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» με έδρα τον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής (ΦΕΚ Α.Ε. & ΕΠΕ 8428/26.07.2010).

Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και από συμβατικά καύσιμα, για οικιακές, βιομηχανικές και λοιπές χρήσεις.

 

Στις 16/5/2018 η εταιρεία απορροφήθηκε από την ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93.