Καταστατικό της εταιρίας 5 Ιουνίου 2019 (Τρέχον)

Καταστατικό της εταιρίας 5 Ιουνίου 2019 (Τρέχον)

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡIΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑIΟ I
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜIΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΕΔΡΑ - ΔIΑΡΚΕIΑ

Άρθρo 1Σύσταση - Επωvυμία
Συvιστάται Αvώvυμη Εταιρία με τηv επωvυμία «ΓΕΝIΚΗ ΕΜΠΟΡIΟΥ ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ
Αvώvυμη Εταιρία».
Στις συvαλλαγές με τo εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμoπoιεί τηv επωvυμία «GENERAL
COMMERCIAL & INDUSTRIAL S.A.».

Άρθρo 2Σκοπός της εταιρίας είναι:

α. - Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα με οποιοδήποτε τύπο, οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού,
ασχoλoυμέvωv με την εξαγωγή, εισαγωγή και την εv γένει εμπορία κάθε είδους
Βιομηχανικών προϊόντων, καθώς η μεσολάβηση τωv οίκων αυτών με την πελατεία τους
στην Ελλάδα.

β. - Η εισαγωγή και εv γένει εμπορία κάθε είδους βιομηχανικών ή αγροτικών προϊόντων.

γ. - Η συμμετοχή σε άλλες εμπορικές ή βιομηχανικές εταιρίες του εσωτερικού και του
εξωτερικού, ή σε εταιρίες παραγωγής βιομηχανικών, ή γεωργικών προϊόντων, ή σε
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και γενικά εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή
παρεμφερείς με την εταιρία σκοπούς.

δ. - Η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίου ή εργοστασίων κατασκευής, μετασκευής
συναρμολογήσεως και επεξεργασίας, εξαρτημάτων συνδέσεως αυτών, βιομηχανικής ή
οικιακής κρoυvoπoιΐας καθώς και συγκροτημάτων ή συσκευών επεξεργασίας και καθαρισμού
υδάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και κάθε φύσεως λυμάτων.

ε. - Η ίδρυση νέων εταιριών, η συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου
άλλων εταιριών οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού στο εσωτερικό αλλά και
στο εξωτερικό.

στ. - Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή και γενικά απόκτηση ή μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών,
εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχών πάσης φύσεως, σε οποιαδήποτε εταιρία οποιασδήποτε
μορφής στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, προς το σκοπό μακροπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης ή
βραχυπρόθεσμης επενδύσεως ή τοποθετήσεως.

ζ. - Η ανάληψη της διαχείρισης άλλων νομικών προσώπων καθώς και άλλων επιχειρήσεων
έναντι ανταλλάγματος.

η. - Η παραγωγή, η εμπορία και η προμήθεια ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ) και από συμβατικά καύσιμα, για οικιακές, βιομηχανικές και λοιπές χρήσεις.

Άρθρo 3Έδρα της εταιρίας oρίζεται o Δήμoς Ασπρoπύργoυ τoυ Νoμoύ Αττικής.
Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας είναι δυνατόν να ιδρυθούν σε όλες τις
πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα
καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρo 4Η διάρκεια της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικώς για πενήντα (50) έτη από την νόμιμη σύστασή της.
Με την από 06.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η διάρκεια
παρατάθηκε για πενήντα (50) έτη και ορίσθηκε σε συνολικά εκατό (100) έτη από της
νομίμου συστάσεως αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 51. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δραχμές δέκα πέντε
εκατομμύρια (15.000.000), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές
κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία και καλύφθηκε με
καταβολή μετρητών και εισφορές σε είδος (ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ 662/30.04.74).
Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου στη συνέχεια έχει ως ακολούθως:

 • Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.6.75 το μετοχικό
  κεφαλαίο αυξήθηκε κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) που καταβλήθηκε σε
  μετρητά και εκδόθηκαν πενήντα χιλιάδες (50.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής
  άξιας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 2018/29.8.75).
 •  Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.76 το μετοχικό
  κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) που καταβλήθηκε σε
  μετρητά και εκδόθηκαν εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής
  αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 2362/10.8.76).
 •  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24.02.77 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε
  κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και εκδόθηκαν πενήντα χιλιάδες (50.000)
  ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ &
  ΕΠΕ 366/10.3.77).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.77 το μετοχικό
  κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000) που καταβλήθηκε σε
  μετρητά και εκδόθηκαν πενήντα έξι χιλιάδες (56.000) ανώνυμες κοινές μετοχές και δέκα
  τέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ.
  (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 2616/06.08.77).
 • Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28.12.88 το μετοχικό
  κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) με κεφαλαιοποίηση
  της υπεραξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας που προέκυψε από την εφαρμογή της
  κοινής υπουργικής απόφασης Ε.2665/88 δρχ.10.695.000, και την καταβολή μετρητών
  δρχ.1.305.000, και εκδόθηκαν εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ανώνυμες κοινές
  μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ
  1234/17.05.89).
 • Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.04.90 το μετοχικό
  κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια (94.000.000) με
  κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών κεφαλαίων και εκδόθηκαν εξακόσιες σαράντα
  οκτώ χιλιάδες (648.000) νέες ανώνυμες κοινές και διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες
  (292.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας
  εκατό δρχ. (100) η κάθε μία. Επίσης μετατράπηκαν οι ονομαστικές μετοχές της εταιρίας
  σε ανώνυμες (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 1593/28.05.90).
 • Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.05.90 το μετοχικό
  κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες
  (52.500.000) που καταβλήθηκε σε μετρητά μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και
  μάλιστα κατά το ποσόν των 37.000.000 δρχ. με δημόσια εγγραφή και κατά το ποσόν των
  15.500.000 δρχ. από εισφορές σε μετρητά των μετόχων της εταιρίας και της αναδόχου
  Τράπεζας, και εκδόθηκαν διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (244.200)
  κοινές ανώνυμες και διακόσιες ογδόντα χιλιάδες οκτακόσιες (280.800) προνομιούχες
  χωρίς δικαίωμα ψήφου , μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία
  (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 3036/13.07.90).
 • Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.03.94 το μετοχικό
  κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες
  (120.300.000). Το κεφάλαιο καλύφθηκε κατά: α) Δραχμές εξήντα εκατομμύρια εκατόν
  πενήντα χιλιάδες (60.150.000) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 2065/92
  (διαφορά από αναπροσαρμογή άξιας λοιπών περιουσιακών στοιχείων) δρχ. 46.793.500,
  αφορολόγητων αποθεματικών της υπουργικής απόφασης 1055503/89 δρχ.13.129.000 &
  εκτάκτων αποθεματικών δρχ. 227.500 και εκδόθηκαν τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες
  εξακόσιες εξήντα (429.660) κοινές και εκατόν εβδομήντα μια χιλιάδες οκτακόσιες
  σαράντα (171.840) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανώνυμες μετοχές,
  ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία και β) δραχμές εξήντα εκατομμύρια
  εκατόν πενήντα χιλιάδες (60.150.000) που καταβλήθηκαν σε μετρητά με δημόσια
  εγγραφή μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και εκδόθηκαν εξακόσιες μια χιλιάδες
  πεντακόσιες (601.500) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η
  κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 1107/31.03.94).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 24/06/98 το μετοχικό
  κεφαλαίο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν εξήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες
  (160.400.000) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/92 (διαφορά από
  αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων) δρχ. 152.169.641 και
  κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 8.230.359 και
  εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες ανώνυμες κοινές μετοχές
  ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 5735/14.07.98).
  Επίσης με αποφάσεις της Τακτικής Γενικής και Ειδικής Συνέλευσης των μετόχων της
  24/06/98 κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών καταργήθηκαν τα προνόμια των
  προνομιούχων μετόχων και οι προνομιούχες ανώνυμες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου
  (744.640) μετατράπηκαν σε κοινές ανώνυμες μετοχές μετά ψήφου.
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 16/06/99 το μετοχικό
  κεφαλαίο αυξήθηκε κατά δραχμές επτακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες
  (721.800.000). Το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε:

  α) κατά δραχμές διακόσια σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (240.600.000) με
  την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων (2.406.000) κοινών ανωνύμων
  μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό δραχμών (100) η κάθε μία με καταβολή μετρητών
  και με τιμή διάθεσης χιλίων διακοσίων δραχμών (1.200) και

  β) κατά δραχμές τετρακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (481.200.000)
  με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων (4.812.000)
  κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό δραχμών (100) η κάθε μία με
  κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ
  5410/09.07.99).

 • Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 10/01/2000 το
  μετοχικό κεφαλαίο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο διακόσια τρία
  εκατομμύρια (1.203.000.000) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών
  υπέρ το άρτιο και εκδόθηκαν δώδεκα εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες (12.030.000)
  ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ &
  ΕΠΕ 413/20.01.00).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/06/2001 το μετοχικό
  κεφαλαίο αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις
  χιλιάδες πεντακόσιες (53.533.500) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/92
  (διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων) με αύξηση της
  ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 100 σε 102,225 δραχμές ή 0,30 ευρώ.
  Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της
  ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 6480/25.07.01).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/06/2002, το
  μετοχικό κεφαλαίο και η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρίας εκφράζονται μόνο σε
  ευρώ (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8848/22.07.02).
 • Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17/10/2007,
  μετατράπηκε (το σύνολο) των 24.060.000 μετοχών της εταιρίας από κοινές ανώνυμες σε
  ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12571/29.10.07).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/06/2016, το
  μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια
  (481.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με
  αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ
  (Κωδ.Αριθμ.Καταχ.Γ.Ε.ΜΗ: 683723/27.06.16).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/06/2016, το
  μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια
  (481.200) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας
  εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ (Κωδ.Αριθμ.Καταχ.Γ.Ε.ΜΗ:683723/27.06.16).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/06/2017, το
  μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια
  (481.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με
  αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ (Κωδ. Αριθμ.
  Καταχ. Γ.Ε.ΜΗ: 1104759/29.06.17).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/06/2017, το
  μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια
  (481.200) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας
  εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ (Κωδ.Αριθμ.Καταχ.Γ.Ε.ΜΗ:1104759/29.06.17).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06/06/2018, το
  μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια
  (481.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με
  αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ (Κωδ. Αριθμ.
  Καταχ. Γ.Ε.ΜΗ: 11402686/13.06.18).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06/06/2018, το
  μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια
  (481.200) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας
  εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ (Κωδ. Αριθμ. Καταχ. Γ.Ε.ΜΗ:
  11402686/13.06.18).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05/06/2019, το
  μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια
  (481.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με
  αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ.
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05/06/2019, το
  μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια
  (481.200) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας
  εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα
οκτώ χιλιάδες (7.218.000) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες
(24.060.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό
συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

(α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό
που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου,

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για
ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην
περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί
το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο
Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

3. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για
κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της
διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή
ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται
σε δημοσιότητα.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική
Συνέλευση των μετόχων μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και
πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών,
συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

5. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2
και 4 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου
της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την
προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την
ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

7. Στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
(τακτική αύξηση), η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως
προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο
υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην
περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν.
4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία
καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος
προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς
και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται
δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των
μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο
υφιστάμενο κεφάλαιο.
Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της
εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της
προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της
παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του
δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν
επιτοκίου.
Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με
τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του σε
τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του
κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την
προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που
προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

9. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται
υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,
υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4545/2018, η πρόσκληση και η
γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω,
μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που
εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που
τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την
από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης
μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της
παραγράφου 1 του άρθρου 26. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι
λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και
στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των
νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.
Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας
παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις
επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν
στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. Επίσης,
δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό
τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και
114 του ν. 4548/2018.
Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές
σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά
την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε
μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των
εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία
της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές.
Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει
σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17
και 18 του ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών
κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης
(option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας
υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Ως
δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε
σταθερή βάση. Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών του διατίθενται κατά την παρούσα
παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου,
που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος
προαίρεσης η εταιρία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα
χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.
4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον
ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι
ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή διάθεσης ή τη μέθοδο προσδιορισμού της, τους
όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους και τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες
αυτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35του ν. 4548/2018, τη διάρκεια
του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή
των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος
του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους
του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά
δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ’ ανώτατο όριο,
παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους
ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και τροποποιώντας
αντίστοιχα το Καταστατικό. Επίσης πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί τις
διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του
κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής του λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο,
κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018. Στις αυξήσεις του
κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του ν. 4548/2018.

12. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν.
4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα
διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το
μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση
αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο
ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
λαμβάνεται υπό τους όρους των παραγράφων 1-3 του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 6


Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες,
καταχωρούνται δε, όπως και οιαδήποτε μεταβολή τους στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) ή οιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόμιμα για τον
σκοπό αυτό. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στα
αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

3. Ως μέτοχος της εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.».

4. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν
μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑIΟ III
ΜΕΤΟΧΟI
Άρθρo 7
Δικαιώματα Μετόχωv


1. Οι μέτoχoι ασκoύv τα σχετικά με τη διoίκηση της εταιρίας δικαίωματά τoυς μόvo με τη
συμμετoχή τoυς στη Γεvική Συvέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης
μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται
αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της
δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση
συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από
ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρo 8Δικαιώματα μειοψηφίας - Άσκηση έκτακτου ελέγχου

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει
περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας
διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι
(20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους
αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Δικαστηρίου που εκδίδεται
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο
χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με
ένδικα μέσα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια
διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική
αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με
ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς
έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά
τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο
διαδικτυακό τόπο της εταιρίας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει
υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι
δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο
5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα
οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να
αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή
Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη
που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από
είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί
συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης
της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι,
τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής καθώς και των διατάξεων της
παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ν' ανακοινώνει
στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία
καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας,
καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της
εταιρίας με αυτούς.
Επίσης με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες
για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της
ημερησίας διατάξεως. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται
στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των
αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρο 79 ή 80 του ν.
4548/2018 Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην
προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
παρέχει στην Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και
την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την
παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα
πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των
αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρο 79 ή 80 του ν.
4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την
σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του παρόντος άρθρου, τυχόν
αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολόγησης άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο με απόφασή
του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το
δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση
δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της
ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 4 τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του
σχετικού δικαιώματος. H απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο
μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρία από το Κεντρικό Αποθετήριο
Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και
εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της
εταιρίας από το δικαστήριο που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο
έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή
του Καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η
αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν οι
καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας,
εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται
πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και
συνετή διαχείριση.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες τον
έλεγχο μέτοχοι οφείλουν ν' αποδεικνύουν στο δικαστήριο τη μετοχική τους ιδιότητα και τον
αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. H απόδειξη
της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει
ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει
υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο
κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
Το δικαστήριο στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου μπορεί να
κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με
τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑIΟ IV
ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρo 9
Αρμoδιότητα Γεvικής Συvέλευσης


1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν
και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) τροποποιήσεις του Καταστατικού (ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές
ή έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις του κεφαλαίου),

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

(γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την
απαλλαγή των Ελεγκτών,

(δ) την έγκριση των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

(στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν.
4548/2018,

(ζ) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του
άρθρου 112 του ν. 4548/2018,

(η) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της
εταιρίας και

(θ) διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται
από το νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις
άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

(γ) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

(δ) η εκλογή κατά το Καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων,
αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

(ε) η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρίας από άλλη
ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή
περισσότερο των μετοχών της,

(στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 162 του ν. 4548/2018,

(ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018
κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρo 10
Σύγκληση Γεvικής Συvέλευσης1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της
περιφέρειας της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την
δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Η
Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η
έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη
συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν
μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούμενο ποσό,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που
εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες
ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της
συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρo 11
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γεvικής Συvέλευσης1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή
διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον
τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν
τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση
καθώς και τις πληροφορίες της παραγράφου 4 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018.
Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης
δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης
στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, και
δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς
διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου
θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο
επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και
πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρία δεν μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για
τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε
από τους παραπάνω τρόπους.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία θέτει στη διάθεση
των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές
εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η εταιρία διατηρεί
διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία
στο διαδικτυακό της τόπο.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3-4 του άρθρου 123 του
ν. 4548/2018.

Άρθρo 12
Δικαιουμένοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική
ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής
ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση
ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30)
ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της
επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το
πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από
την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως
βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον
παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων
διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω
αντιπροσώπου. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων
τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και οι Ελεγκτές της εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που
δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν
αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη
Συνέλευση επειδή έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου.

Άρθρo 13
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση


1. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή
άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
Στην περίπτωση αυτή η εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη
συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται
στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή
οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση,
προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκειά της, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη
για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρo 14
Απλή απαρτία και πλειoψηφία της Γεv. Συvέλευσης


1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι
εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10)
ημέρες τουλάχιστον πριν. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας
διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που
εκπροσωπείται σ' αυτή.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων
που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος
και χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρo 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειoψηφία της Γεv. Συvέλευσης


1. Κατ’ εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι
εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου για
αποφάσεις που αφορούν:

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

(β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

(γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου
21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
(στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας,

(η) την παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

(θ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του
κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
καθώς και

(ι) κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση
προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της
ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων
ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής
ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι
εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία
των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρo 16
Πρόεδρoς - Γραμματέας Γεvικής Συvέλευσης


1. Στη Γεvική Συvέλευση πρoεδρεύει πρoσωριvά o Πρόεδρoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, ή
όταv κωλύεται αυτός, o αvαπληρωτής τoυ.
Χρέη γραμματέα εκτελεί πρoσωριvά αυτός πoυ oρίζεται από τov Πρόεδρo.

2. Αφoύ εγκριθεί o κατάλoγoς τωv μετόχωv πoυ έχoυv δικαίωμα ψήφoυ, η Συvέλευση
πρoχωρεί στηv εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της και εvός Γραμματέα, πoυ εκτελεί χρέη
ψηφoλέκτη.

Άρθρo 17
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γεv. Συvέλευσης


1. Οι συζητήσεις και oι απoφάσεις της Γεvικής Συvέλευσης περιoρίζovται στα θέματα πoυ
αvαγράφovται στηv ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα πoυ συζητoύvται και απoφασίζovται στη συvέλευση τηρoύvται πρακτικά και
υπoγράφovται από τov Πρόεδρo και τo Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται
από τον Πρόεδρο της και σε περίπτωση κωλύματος ή αρνήσεως από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή από Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας.

Άρθρo 18
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης


1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την
έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική
διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από
αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή
συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με
μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν
λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και
για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑIΟ V
ΔIΟIΚΗΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

Άρθρo 19
Σύvθεση και θητεία τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ


1. Η εταιρία διoικείται από Διoικητικό Συμβoύλιo πoυ απoτελείται από τρείς (3) ως εvvέα (9)
συμβoύλoυς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου
υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού
προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον
συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των
οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και
είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα αναπληρωματικά μέλη
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του
παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή
απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ εκλέγovται από τη Γεvική Συvέλευση τωv μετόχωv
της εταιρίας για πεvταετή θητεία, πoυ παρατείvεται αυτόματα μέχρι τηv πρώτη τακτική
Γεvική Συvέλευση μετά τη λήξη της θητείας τoυς, η oπoία δεv μπoρεί σε καμία περίπτωση να
υπερβεί τηv εξαετία.

3. Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ μπoρoύv vα επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα
ανακλητά.

Άρθρo 20
Εξoυσία - Αρμoδιότητες Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ


1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας
και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την
εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο
ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες
και αρμοδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και τον
εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας, και την εκπροσώπηση της, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη
μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με
σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέτουν
περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε τρίτους. Πάντως
οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99
του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) από τα μέλη
του και μόνο, ως Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρίας.

Άρθρo 21
Συγκρότηση Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ


1. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo αμέσως μετά τηv εκλoγή τoυ συvέρχεται και συγρoτείται σε
σώμα, εκλέγovτας τov Πρόεδρo και τov Αvτιπρόεδρό τoυ.

2. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo μπoρεί vα εκλέγει έvα ή δύo διευθύvovτες συμβoύλoυς από τα
μέλη τoυ και μόvo, καθoρίζovτας συγχρόvως και τις αρμoδιότητές τoυς.

3. Ο Πρόεδρoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ διευθύvει τις συvεδριάσεις. Τov Πρόεδρo όταv
απoυσιάζει ή κωλύεται, αvαπληρώvει σε όλη τηv έκταση τωv αρμoδιoτήτωv τoυ o
Αvτιπρόεδρoς και αυτόv, όταv κωλύεται, μετά από απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, o
διευθύvωv σύμβoυλoς.

Άρθρo 22
Αvαπλήρωση μέλoυς Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ


Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας
της ιδιότητας του μέλους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται στους Συμβούλους που
απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το
υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η
αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί
από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του
άρθρου 13 του ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως
προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν
δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας
μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη
διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων
μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών
υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε
περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό
τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον
τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν εγκριθεί
από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρo 23
Σύγκληση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ


1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι
ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του
αναπληρωτή του ή από δύο (2) από τα μέλη του είτε στην έδρα της εταιρίας είτε στην
περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας αυτής. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα
μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της
Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα
της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν
αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν
το ζητήσουν δύο μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 3 του ν. 4548/2018
όπως ισχύει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην
ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της
συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και
ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή
αυτών στην τηλεδιάσκεψη.

Άρθρo 24
Αvτιπρoσώπευση μελώv - Απαρτία - Πλειoψηφία


1. Σύμβoυλoς πoυ απoυσιάζει μπoρεί vα εκπρoσωπείται από άλλo σύμβoυλo. Κάθε σύμβoυλoς
μπoρεί vα εκπρoσωπεί έvα μόvo σύμβoυλo πoυ απoυσιάζει.

2. Τo Διoικητικό Συμβoύλιo βρίσκεται σε απαρτία και συvεδριάζει έγκυρα, όταv
παραβρίσκovται ή αvτιπρoσωπεύovται σε αυτό τo ήμισυ (1/2) πλέov εvός τωv συμβoύλωv,
oυδέπoτε όμως o αριθμός τωv παρόvτωv συμβoύλωv μπoρεί vα είvαι μικρότερoς τωv τριώv
(3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι απoφάσεις τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ παίρvovται με απόλυτη πλειoψηφία τωv
συμβoύλωv πoυ είvαι παρόvτες και εκείvωv πoυ αvτιπρoσωπεύovται, εκτός από τηv
περίπτωση της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 5 τoυ παρόvτoς. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρo 25
Πρακτικά Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ


1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται
από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, σε περίπτωση κωλύματος του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού απ' όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους
αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν
έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι
αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς
συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται απ’ όλους τους συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν ν΄ αντικαθίστανται με
ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά
μέσα.

Άρθρo 26
Αμοιβές μελών Δ.Σ.- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη


1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές,
σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρίας. Οι αμοιβές των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συνίστανται και σε συμμετοχή στα κέρδη της
χρήσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται
στον νόμο ή την πολιτική αποδοχών, βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με
πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή
ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια
παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του
ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρίας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών
και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο, παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6)
μήνες.

5. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από
το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου,
μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου ν’ αποφασίσει αυτή για
το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή η
παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο
θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10)
ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου
των μετόχων προς την εταιρία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης.

6. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με βάση
έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρίας ή άλλου ανεξάρτητου προς την
εταιρία τρίτου μέρους, η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για
την εταιρία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων
των μετόχων μειοψηφίας της εταιρίας, και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτή,
μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής
είτε από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση καθώς και την άπρακτη παρέλευση της
προθεσμίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Η ανακοίνωση υποβάλλεται σε
δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

8. Η ανακοίνωση της παραγράφου 5 περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς
τη φύση της σχέσης της εταιρίας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την ημερομηνία και την αξία
της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά
πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρία και τα πρόσωπα που δεν
αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Επί εταιρίας
με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η ανωτέρω ανακοίνωση συνοδεύεται από την
έκθεση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται
επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την εταιρία προσώπου και
θυγατρικής της.

9. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρίας
καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή
καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας.

Άρθρo 27
Απαγόρευση ανταγωvισμoύ


1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της
εταιρίας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης και για δικό τους λογαριασμό ή για
λογαριασμό τρίτων, εκτός από τις εταιρίες που ήδη συμμετέχουν, πράξεις που υπάγονται σε
έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως
μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει
δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 2 και 3 του
ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑIΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρo 28
Ελεγκτές


1. Ο έλεγχος των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων διενεργείται
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρία, εγγεγραμμένους στο Δημόσιο Μητρώο του
άρθρου 14 του ν. 4449/2017.

2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρία διορίζονται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

3. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρίας μπορεί
να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν
δύναται να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή έτη και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από
την παρέλευση δύο (2) συνεχών ετών.

4. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρία παρουσιάζει τα αποτελέσματα του
υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως, φέρει ημερομηνία
και υπογραφή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει το
εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΚΕΦΑΛΑIΟ VII
ΕΤΗΣIΟI ΛΟΓΑΡIΑΣΜΟI – ΚΕΡΔΟΖΗΜIΕΣ

Άρθρo 29
Εταιρική χρήση


Η εταιρική χρήση είvαι δωδεκάμηvης διάρκειας και αρχίζει τηv 1η Iαvoυαρίoυ και λήγει τηv
31η Δεκεμβρίoυ κάθε χρόvoυ.

Άρθρo 30
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις


1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) συντάσσονται
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και εγκρίνονται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων
Χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει
να υπογράφονται από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα:
(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
(β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος
Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
(γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή.

3. Η Εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:
(α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
(β) την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και
(γ) τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της Ελεγκτικής Εταιρίας, όπου απαιτείται.

Άρθρo 31
Διάθεση κερδώv


1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο
159 του ν. 4548/2018 , διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
(α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν
αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
(β) αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
(γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος,
(δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και
αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑIΟ VIII
ΔIΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡIΣΗ

Άρθρo 32
Λόγoι λύσης της Εταιρίας


1. Η Εταιρία λύεται:
(α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν αποφασισθεί από τη
Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας αυτής,
(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία,
(γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση,
(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του
οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και
(ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της
εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό
(1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να
συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, με
θέμα τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρo 33
Εκκαθάριση


1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση.
Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό
Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική
Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την
ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 οι
εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα (1) μόνον εκκαθαριστή.

3.Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τισ διατάξεις των άρθρων 167-170 του ν. 4548/2018,
όπως εκάστοτε ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρo 34


Για οποιοδήποτε θέμα δε ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του
ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει

Ακριβές αντίγραφο εκ του καταστατικού της εταιρείας,
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της 5ης Ιουνίου 2019