Επιτροπή Ελέγχου (άρθρου 44 του ν.4449/2017)

Επιτροπή Ελέγχου (άρθρου 44 του ν.4449/2017)

Σύμφωνα με αποφάσεις, της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19.05.2021 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.06.202, συστάθηκε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας η οποία:

  • είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • αποτελείται από τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Τα μέλη της επιτροπής ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστώθηκε η εκπλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.
  • έχει πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.
  • Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος
  • Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος
  • Ελευθέριο Κονδύλη του Λάσκαρη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 20.05.2021 συνεδρίαση των μελών της και απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002, όπως επίσης και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει από την ίδια την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναλυτικότερα:

1. Τα ως άνω μέλη είναι σύμφωνα με την έννοια του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι όλα τα μέλη συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα από την συμμετοχή τους αυτή να έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα προϊόντα που εμπορεύεται καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει, και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, ενώ στο σύνολο της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχουν διατελέσει ταυτόχρονα και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Συγκεκριμένα, (α) ο κ. Περικλής Βασιλόπουλος αποτελούσε ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18ης Ιουνίου 2014, (β) ο κ. Ελευθέριος Κονδύλης αποτελούσε ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Ιουνίου 2016 και (γ) ο κ. Ιωάννης Λέτσιος αποτελούσε ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Ιουνίου 2019.

3. Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα από όλα τα μέλη της Επιτροπής, δεδομένου ότι:

(α) ο κ. Ιωάννης Λέτσιος είναι Πτυχιούχος τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), κάτοχος ΜΒΑ της ESCEM GRAND ECOLE BUSINESS AND MANAGEMENT (ΓΑΛΛΙΑ), έχοντας διατελέσει Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής επί επταετία, υποδιευθυντής εσωτερικού ελέγχου επίσης επί επταετία και οικονομικός διευθυντής σε μεγάλες επιχειρήσεις επί εικοσιπενταετία.

(β) ο κ. Ελευθέριος Κονδύλης είναι Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του συλλόγου εγκεκριμένων Λογιστών Ελλάδος, έχοντας διατελέσει Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής επί τριετία, ενώ στη διάρκεια του τεσσαρακονταετούς εργασιακού του βίου έχει εργασθεί ως βοηθός οικονομικού διευθυντή, ως οικονομικός διευθυντής και ως οικονομικός σύμβουλος σε μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, και

(γ) ο κ. Περικλής Βασιλόπουλος είναι Απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, κάτοχος πτυχίου Bsc Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά, έχοντας διατελέσει οικονομικό και διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία καταλαμβάνοντας μέχρι και την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ημεδαπής επενδυτικής εταιρείας.