ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (βάσει του ν. 3556/2007)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (βάσει του ν. 3556/2007)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. (εκδότης) ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους (υπόχρεα πρόσωπα) για τη διαδικασία υποβολής ενημέρωσης βάσει του ν. 3556/2007:

Αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Υποχρέωση ενημέρωσης έχουν οι μέτοχοι που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 9 (παρ. 1 και 4), 10 και 11 του ν.3556/2007 (ΦΕΚ Α΄91/30.04.2007).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 (παρ. 1 και 4), υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών, έχει:

  1. Μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και του οποίου, λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3. Την υποχρέωση της παραγράφου αυτής έχει και όποιος καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει ή υπερβαίνει τα σχετικά όρια.
  2. Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10%, υποχρεούται να προβαίνει στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 ενημέρωση και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εταιρικών γεγονότων. Νέες μεταβολές του παραπάνω ύψους, που ακολουθούν την ενημέρωση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δημιουργούν νέα υποχρέωση ενημέρωσης

Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου υφίσταται:

(α) ως προς το σύνολο των μετοχών με δικαιώματα ψήφου, και

(β) ως προς κάθε επί μέρους κατηγορία μετοχών, εφόσον ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου.

Η υποχρέωση της παραγράφου 1 υφίσταται και σε κάθε περίπτωση που το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου μετόχου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου. Η ενημέρωση πραγματοποιείται βάσει των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται από τον εκδότη δυνάμει της παραγράφου 5. Σε περίπτωση εκδότη που έχει συσταθεί σε Τρίτη χώρα, η υποχρέωση ενημέρωσης υφίσταται εφόσον συντρέχουν εταιρικά γεγονότα με αποτελέσματα ισοδύναμα προς αυτά των εταιρικών γεγονότων του πρώτου εδαφίου.

Για τον υπολογισμό των ως άνω ορίων, η Εταιρεία ετησίως δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της στην ενότητα «Εταιρικές πράξεις/Γενικές Συνελεύσεις» και πριν την σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το ύψος του μετοχικού της κεφαλαίου και το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου. Σε κάθε περίπτωση ενδιάμεσης τροποποίησης του ύψους του μετοχικού της κεφαλαίου και του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου, η οποία θα αναρτά αυτά στο διαδικτυακό της τόπο άμεσα.

Το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης, βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/participantcompany στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Τα υπόχρεα πρόσωπα, που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 9, το άρθρο 10 ή το άρθρο 11 του ν.3556/2007, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών, κατά τις διατάξεις των ως άνω άρθρων, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου του εκδότη ταυτόχρονα προς τον ίδιο τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατόν και πάντως το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.

Η ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης
  • την αλυσίδα των ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση
  • την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ανωτέρω ορίων

την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.

Στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών, να προβαίνουν δε άμεσα σε γνωστοποίησή τους.

Το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62, Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο φαξ με αριθμό 210 – 3377243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Τέλος ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.

Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με την γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

Το αρμόδιο τμήμα του εκδότη για την παραλαβή της παραπάνω ενημέρωσης είναι το «Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων», Υπεύθυνος Κος Ιωάννης Καρβέλας, τηλ: 210 – 5514600, φαξ: 210 – 5572779.

Για τη διευκόλυνση και την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων μας, αναρτάται κατωτέρω το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο με τα σχετικά έντυπα PDF αρχεία:

Νόμος 3556/2007

Εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρ.33/3-7-2007

Έντυπο γνωστοποίησης