Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής, επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής, επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
Η εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Ιουνίου 2019:

  • Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων διακοσίων ευρώ (481.200), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δύο λεπτών (0,02) του ευρώ, δηλαδή από τριάντα λεπτά (0,30) του ευρώ σε τριάντα δύο λεπτά (0,32) του ευρώ ανά μετοχή.
  • Αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων διακοσίων ευρώ (481.200), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δύο λεπτών (0,02) του ευρώ, δηλαδή από τριάντα δύο λεπτά (0,32) του ευρώ σε τριάντα λεπτά (0,30) του ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,02 Ευρώ ανά μετοχή.
  • Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (7.218.000) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (24.060.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.


Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με την αριθ. 65096/20.06.2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Επιτροπή εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 27.06.2019 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και την αναλογική επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο δικαιούχος μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αρ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο δικαιούχους μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

3. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.

Η είσπραξη της επιστροφής του κεφαλαίου για την παραπάνω τρίτη (3) περίπτωση είναι δυνατή μέχρι 08.07.2020 και θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (08.07.2020) η καταβολή της επιστροφής του κεφαλαίου θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. στη διεύθυνση 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας, αρμόδιος κος Ιωάννης Καρβέλας, στο τηλέφωνο 210 – 5514600.