Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2016

Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρία μας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για την χρήση 2016, που έχει ως ακολούθως:

1. Ανακοίνωση – Δημοσίευση, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015: Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016.

3. Μέρισμα χρήσης 2015: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2015.

4. Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:

-     Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρίας, συνολικού ποσού ευρώ 721.800, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά Ευρώ 0,03.

5.  Ημερομηνία αποκοπής, επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου: Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016.

6. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου (recorddate): Τρίτη 12 Ιουλίου 2016.

7. Ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου: Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016.

Στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει διαφορετικά, η εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.