Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2014

Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2014

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014


Σε συνέχεια των από 19.06.2015 και 03.07.2015 ανακοινώσεων, σχετικά με την πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2014, η εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της ότι:

Ημέρα αποκοπής του σχετικού δικαιώματος ορίζεται η Δευτέρα 03 Αυγούστου 2015.
Δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 2014 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 04 Αυγούστου 2015.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας, αρμόδιος κος Ιωάννης Καρβέλας, στο τηλέφωνο 210 – 5514600.

Ασπρόπυργος 30 Ιουλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο