Διενέργεια Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων

Διενέργεια Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων

Η εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο ΚοςΚρεμύδας Κωνσταντίνοςτου Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ενημέρωσε την εταιρία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. στις 16.03.2015 προέβη στην αγορά 2.955 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας συνολικής αξίας Ευρώ 882,66.