Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2015

Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2015

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρία μας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για την χρήση 2015, που έχει ως ακολούθως:

Ανακοίνωση – Δημοσίευση, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014: Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για την χρήση 2014: Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος για την χρήση 2014 (recorddate): Τρίτη 7 Ιουλίου 2015.

Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος για την χρήση 2014: Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015.

Στην περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.