Υπογραφή και λήψη Μακροπρόθεσμου δανείου

Υπογραφή και λήψη Μακροπρόθεσμου δανείου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας γνωρίζουμε ότι:

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας, υπέγραψε και έλαβε σήμερα, από την τράπεζα EUROBANKERGASIASA.E. μακροπρόθεσμο δάνειο πενταετούς διάρκειας, ύψους 2.000.000 ευρώ, που προέρχεται από το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ».

Το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ» χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Γερµανικού Δηµοσίου, υπό την διαχείριση της Γερµανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας µε την επωνυµία «Kreditanstalt  für Wiedraufbau» και κατά 50% από πόρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, υπό την διαχείριση της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Εθνικό Ταµείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.»