Διενέργεια Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων

Διενέργεια Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων

Η εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο Κος Κρεμύδας Παναγιώτης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ενημέρωσε την εταιρία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. στις 08.10.2014 προέβη στην αγορά 177 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 63,72 και κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. στις 09.10.2014 προέβη στην αγορά 400 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 144,00.