Share Capital History

Share Capital History

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (7.218.000) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (24.060.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η κάθε μία και καλύφθηκε με καταβολή μετρητών και εισφορές σε είδος (ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ 662/30.04.74).

Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου στη συνέχεια έχει ως ακολούθως:

 • Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.6.75 το μετοχικό κεφαλαίο αυξήθηκε κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν πενήντα χιλιάδες (50.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 2018/29.8.75).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.76 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 2362/10.8.76).
 • Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24.02.77 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και εκδόθηκαν πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 366/10.3.77).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.77 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000) που καταβλήθηκε σε μετρητά και εκδόθηκαν πενήντα έξι χιλιάδες (56.000) ανώνυμες κοινές μετοχές και δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 2616/06.08.77).
 • Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28.12.88 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας που προέκυψε από την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης Ε.2665/88 δρχ.10.695.000, και την καταβολή μετρητών δρχ.1.305.000, και εκδόθηκαν εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 1234/17.05.89).
 • Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.04.90 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια (94.000.000) με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών κεφαλαίων και εκδόθηκαν εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (648.000) νέες ανώνυμες κοινές και διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (292.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία. Επίσης μετατράπηκαν οι ονομαστικές μετοχές της εταιρίας σε ανώνυμες (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 1593/28.05.90).
 • Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.05.90 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (52.500.000) που καταβλήθηκε σε μετρητά μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και μάλιστα κατά το ποσόν των 37.000.000 δρχ. με δημόσια εγγραφή και κατά το ποσόν των 15.500.000 δρχ. από εισφορές σε μετρητά των μετόχων της εταιρίας και της αναδόχου Τράπεζας, και εκδόθηκαν διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (244.200) κοινές ανώνυμες και διακόσιες ογδόντα χιλιάδες οκτακόσιες (280.800) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου , μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 3036/13.07.90).
 • Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.03.94 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (120.300.000). Το κεφάλαιο καλύφθηκε κατά: α) Δραχμές εξήντα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (60.150.000) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 2065/92 (διαφορά από αναπροσαρμογή άξιας λοιπών περιουσιακών στοιχείων) δρχ. 46.793.500, αφορολόγητων αποθεματικών της υπουργικής απόφασης 1055503/89 δρχ.13.129.000 & εκτάκτων αποθεματικών δρχ. 227.500 και εκδόθηκαν τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (429.660) κοινές και εκατόν εβδομήντα μια χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (171.840) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία και β) δραχμές εξήντα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (60.150.000) που καταβλήθηκαν σε μετρητά με δημόσια εγγραφή μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και εκδόθηκαν εξακόσιες μια χιλιάδες πεντακόσιες (601.500) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 1107/31.03.94).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 24/06/98 το μετοχικό κεφαλαίο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν εξήντα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (160.400.000) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/92 (διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων) δρχ. 152.169.641 και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 8.230.359 και εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 5735/14.07.98).
  Επίσης με αποφάσεις της Τακτικής Γενικής και Ειδικής Συνέλευσης των μετόχων της 24/06/98 κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών καταργήθηκαν τα προνόμια των προνομιούχων μετόχων και οι προνομιούχες ανώνυμες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου (744.640) μετατράπηκαν σε κοινές ανώνυμες μετοχές μετά ψήφου.
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 16/06/99 το μετοχικό κεφαλαίο αυξήθηκε κατά δραχμές επτακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (721.800.000). Το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε:
  α) κατά δραχμές διακόσια σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (240.600.000) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων (2.406.000) κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό δραχμών (100) η κάθε μία με καταβολή μετρητών και με τιμή διάθεσης χιλίων διακοσίων δραχμών (1.200) και
  β) κατά δραχμές τετρακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (481.200.000) με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων (4.812.000) κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό δραχμών (100) η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 5410/09.07.99).
 • Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 10/01/2000 το μετοχικό κεφαλαίο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο διακόσια τρία εκατομμύρια (1.203.000.000) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και εκδόθηκαν δώδεκα εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες (12.030.000) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δρχ. (100) η κάθε μία (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 413/20.01.00).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/06/2001 το μετοχικό κεφαλαίο αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (53.533.500) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.2065/92 (διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 100 σε 102,225 δραχμές ή 0,30 ευρώ.
  Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ (ΦΕΚ/ΔΑΕ & ΕΠΕ 6480/25.07.01).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/06/2002, το μετοχικό κεφαλαίο και η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρίας εκφράζονται μόνο σε ευρώ (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8848/22.07.02).
 • Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17/10/2007, μετατράπηκε (το σύνολο) των 24.060.000 μετοχών της εταιρίας από κοινές ανώνυμες σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12571/29.10.07).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/06/2016, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ (Κωδ.Αριθμ.Καταχ.Γ.Ε.ΜΗ: 683723/27.06.16).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/06/2016, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ (Κωδ.Αριθμ.Καταχ.Γ.Ε.ΜΗ:683723/27.06.16).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/06/2017, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ (Κωδ. Αριθμ. Καταχ. Γ.Ε.ΜΗ: 1104759/29.06.17).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/06/2017, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ (Κωδ.Αριθμ.Καταχ.Γ.Ε.ΜΗ:1104759/29.06.17).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06/06/2018, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ (Κωδ. Αριθμ. Καταχ. Γ.Ε.ΜΗ: 11402686/13.06.18).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06/06/2018, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ (Κωδ. Αριθμ. Καταχ. Γ.Ε.ΜΗ: 11402686/13.06.18).
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05/06/2019, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ.
 • Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05/06/2019, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ.