ependitikes-photo-pano

There are no translations available.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε

Ανακοινώσεις προς Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Ομολογιακό δάνειο ΓΕΒΕ (08/09/2016)
There are no translations available.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας γνωρίζουμε ότι:

Στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του τραπεζικού δανεισμού της θυγατρικής μας εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», υπογράφηκε χθες 07.09.2016, μεταξύ της θυγατρικής και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., σύμβαση για την έκδοση κοινού έγχαρτου, τετραετούς διάρκειας ομολογιακού δανείου ύψους επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 700.000 ), με μοναδικό ομολογιούχο δανειστή και διαχειριστή πληρωμών την ανωτέρω τράπεζα.

Η αναδιοργάνωση αφορά στην αντικατάσταση του συνόλου του βραχυπρόθεσμου και του μεγαλύτερου μέρους του μακροπρόθεσμου δανεισμού της θυγατρικής εταιρίας, με το ανωτέρω εκδοθέν χαμηλότερου κόστους, τετραετές ομολογιακό δάνειο.

Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής, επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους (01/07/2016)
There are no translations available.

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Η εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Ιουνίου 2016:

 • Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων διακοσίων ευρώ (481.200), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δύο λεπτών (0,02) του ευρώ, δηλαδή από τριάντα λεπτά (0,30) του ευρώ σε τριάντα δύο λεπτά (0,32) του ευρώ ανά μετοχή.
 • Αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων διακοσίων ευρώ (481.200), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δύο λεπτών (0,02) του ευρώ, δηλαδή από τριάντα δύο λεπτά (0,32) του ευρώ σε τριάντα λεπτά (0,30) του ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,02 Ευρώ ανά μετοχή.
 • Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (7.218.000) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (24.060.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με την αριθ. 67530/27.06.2016 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών αγορών του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 30.06.2016 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και την αναλογική επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 26 Ιουλίου 2016 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η είσπραξη της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 18.07.2017 και θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (18.07.2017) η καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. στη διεύθυνση 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας, αρμόδιος κος Ιωάννης Καρβέλας, στο τηλέφωνο 210 – 5514600.

Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2015 (21/06/2016)
There are no translations available.

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15ης Ιουνίου 2016 και σε εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 4.1.3.4. και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τα παρακάτω:

 • Το μέρισμα για τη χρήση 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 0,010 ανά μετοχή. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 10%, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 63 του νόμου, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,009.
 • Ημέρα αποκοπής του σχετικού δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016. Διευκρινίζεται  ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «recorddate» που αντικαθιστά τον κανόνα «tradedate». Με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 2015 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016.
 • Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.

3. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.

4. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 26 Ιουλίου 2016 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 3 και 4 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 18.07.2017 και θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (18.07.2017) η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. στη διεύθυνση 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας, αρμόδιος κος Ιωάννης Καρβέλας, στο τηλέφωνο 210 – 5514600.

Ασπρόπυργος 21 Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας (16/06/2016)
There are no translations available.

Με την πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Ιουνίου 2016, Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με πενταετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι 30.06.2021, που πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουνίου 2016, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ανατέθηκαν εξουσίες και αρμοδιότητες στα μέλη του για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας, ως ακολούθως:

Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ  ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε παμψηφεί:

 1. Τον Κον Γεώργιο Κρεμύδα του Κωνσταντίνου και της Άννας, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ.
 2. Τον Κον Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
 3. Τον Κον Μιλτιάδη Κούρβα του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.
 4. Τον Κον Θεόδωρο Κονιδάρη του Βασιλείου και της Πηνελόπης, Εκτελεστικό μέλος.
 5. Τον Κον Αχιλλέα Γλαβά του Μιχαήλ και της Φωτεινής, Εκτελεστικό μέλος.
 6. Τον Κον Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.
 7. Τον Κον Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου και της Φωτεινής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
 8. Τον Κον Ελευθέριο Κονδύλη του Λάσκαρη και της Ευτυχίας, Μη εκτελεστικό μέλος.
 9. Τον Κον Νικόλαο Διαμαντόπουλο Θεοδώρου και της Μόσχας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ανατέθηκαν εξουσίες και αρμοδιότητες σε μέλη του Δ.Σ. για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας, ως εξής:

  1. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Κ. Κρεμύδας, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.  Κωνσταντίνος Γ. Κρεμύδας, ενεργούντες είτε από κοινού είτε και μεμονωμένα έκαστος, μπορούν να διαχειρίζονται όλες γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και να αποφασίζουν κατά την κρίση τους για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία και την λειτουργία της, ανεξάρτητα από το είδος ή το ύψος του οικονομικού αντικειμένου αυτού, και δη έκαστος εξ αυτών θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία.

  2. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού δημόσιου, κάθε είδους αρχών, οργανισμών, αλλά και των παντός είδους οργάνων και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, πιστωτικού ή άλλου ιδρύματος, και σε όλες γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και πράξεις που αφορούν την εν γένει λειτουργία της, ανεξαρτήτως είδους και οικονομικού αντικειμένου αυτών, με εξαίρεση τις πράξεις που ορίζονται στην περίπτωση 4 κατωτέρω, και από τα κάτωθι εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.:

 1. Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου.
 2. Θεόδωρου Κονιδάρη του Βασιλείου.
 3. Μιλτιάδη Κούρβα του Αλεξάνδρου και
 4. Αχιλλέα Γλαβά του Μιχαήλ.

τα οποία θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, στα άνω θέματα, ενεργούντες είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστος, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία.

3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ειδικά για την παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρίας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε, ελληνικής ή αλλοδαπής, Δικαστικής Αρχής, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, για την διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης, αλλά και ειδικώς προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ένδικων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ενεργούντες είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα, με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία, όλα τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ.:

 1. Γεώργιος Κρεμύδας του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος & Διευθύνον Σύμβουλος του Δ.Σ.
 2. Κωνσταντίνος Κρεμύδας του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
 3. Μιλτιάδης Κούρβας του Αλεξάνδρου, Μέλος του Δ.Σ.
 4. Θεόδωρος Κονιδάρης του Βασιλείου, Μέλος του Δ.Σ.
 5. Αχιλλέας Γλαβάς του Μιχαήλ, Μέλος του Δ.Σ. και
 6. Παναγιώτης Κρεμύδας του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ.

στους οποίους παρέχεται δια του παρόντος η εξουσία, όπως ενεργούντες είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα, να παρέχουν πληρεξουσιότητα σε υπαλλήλους της εταιρίας ή και τρίτους, πληρεξούσιους δικηγόρους ή μη, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.

4. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ειδικά σημειώνεται ότι για τις παρακάτω πράξεις, η Εταιρία εκπροσωπείται πάντοτε είτε από το Δ.Σ. ενεργώντας συλλογικά είτε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.:

 •  Αγοραπωλησία ακίνητων.
 •  Εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και κάθε βάρους επί ακίνητων της Εταιρίας.
 •  Ενεχυρίαση οποιουδήποτε πράγματος ή χρεογράφου ή τίτλου της Εταιρίας.

 

Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2016 (15/06/2016)
There are no translations available.

Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., και μετά της αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε στις 15.06.2016, η εταιρία μας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου της χρήσης 2016, που έχει ως ακολούθως:

1. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για την χρήση 2015: Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016.

2. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος για την χρήση 2015 (recorddate): Τρίτη 12 Ιουλίου 2016.

3. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος για την χρήση 2015: Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016.

4. Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε:

-     Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρίας, συνολικού ποσού ευρώ 481.200, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά Ευρώ 0,02.

5.  Ημερομηνία αποκοπής, επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου: Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016.

6. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου (recorddate): Τρίτη 12 Ιουλίου 2016.

7. Ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου: Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016.

Στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες, η εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

Γνωστοποίηση του κράτους - μέλους προέλευσης της Εταιρίας (27/05/2016)
There are no translations available.

Η Εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» στα πλαίσια των διατάξεων του Νόμου 3556/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 4374/2016 (ΦΕΚ Α' 50/01.04.2016), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Το κράτος - μέλος προέλευσης της Εταιρίας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. Η εν λόγω γνωστοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ περί διαφάνειας. 

Πρόσκληση Των Μετόχων Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (18/05/2016)
There are no translations available.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στο 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
 2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).
 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).
 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.
 6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.
 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ιδιοτήτων τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/02.
 9. Σύσταση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/08.
 10. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.
 11. Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.
 12. Παροχή εγκρίσεως αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
 13. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Παρασκευή 10η Ιουνίου 2016 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15ης Ιουνίου 2016, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Κυριακή 12η Ιουνίου 2016, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 15ης Ιουνίου 2016, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 29η Ιουνίου 2016 και ώρα 15:30 στην έδρα της εταιρίας, στην οποία οι μέτοχοι δικαιούται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά το Σάββατο 25η Ιουνίου 2016 (ημερομηνία καταγραφής Α΄Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Κυριακή 26η Ιουνίου 2016, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 31η Μαίου 2016 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 2α Ιουνίου 2016, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 9ηΙουνίου 2016, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 8η Ιουνίου 2016, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 9η Ιουνίου 2016, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 9η Ιουνίου 2016, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.geb.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρίας στο 18ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών  - Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 2105572343 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2105514626.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄και δ΄ του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (18ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών  - Κορίνθου, Ασπρόπυργος Αττικής).

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.geb.gr.

Ασπρόπυργος, 18 Μαίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μείωση κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (31/03/2016)
There are no translations available.

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «GEBGREENENERGY», που συνήλθε την 30η Μαρτίου 2016,  αποφάσισε την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 100.000 ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της μητρικής εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» και τον ταυτόχρονο περιορισμό της μεγάλης ταμειακής ρευστότητας της.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας, αποφάσισε την ανωτέρω μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, με επιστροφή μετρητών, με ακύρωση χιλίων (1.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) εκάστη.

Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2016 (16/03/2016)
There are no translations available.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρία μας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για την χρήση 2016, που έχει ως ακολούθως:

1. Ανακοίνωση – Δημοσίευση, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015: Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016.

3. Μέρισμα χρήσης 2015: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2015.

4. Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:

-     Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρίας, συνολικού ποσού ευρώ 721.800, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά Ευρώ 0,03.

5.  Ημερομηνία αποκοπής, επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου: Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016.

6. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου (recorddate): Τρίτη 12 Ιουλίου 2016.

7. Ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου: Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016.

Στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει διαφορετικά, η εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

Ολοκλήρωση Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου χρήσεων 2007-2009 ΓΕΒΕ (16/02/2016)
There are no translations available.

Η εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε, στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2007 έως και 2009 της θυγατρικής της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Ο έλεγχος καταλόγισε στην εταιρία λογιστικές διαφορές από τις οποίες προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους Ευρώ 56.661,61.

Σημειώνεται ότι η θυγατρική εταιρία για τις ανωτέρω ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, είχε επιβαρύνει με τη μορφή πρόβλεψης, τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 με το ποσό των Ευρώ 65.490,13. Η αρνητική διαφορά Ευρώ 8.828,52 μείωσε τον φόρο εισοδήματος των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, της θυγατρικής.

 

Για την εύρυθμη λειτουργία των διαδικτυακών μας τόπων και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies). Διαβάστε Περισσότερα στην πολιτική χρήστης cookies.

Αποδέχομαι τα cookies.