ependitikes-photo-pano

There are no translations available.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε

Ανακοινώσεις προς Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Διενέργεια Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων (02/09/2015)
There are no translations available.

Η εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο Κος Κρεμύδας Κωνσταντίνοςτου Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ενημέρωσε την εταιρία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. στις 01.09.2015 προέβη στην αγορά 7.575 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας συνολικής αξίας Ευρώ 2.325,53.

Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2014 (30/07/2015)
There are no translations available.

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Σε συνέχεια των από 19.06.2015 και 03.07.2015 ανακοινώσεων, σχετικά με την πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2014, η εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της ότι:

 • Ημέρα αποκοπής του σχετικού δικαιώματος ορίζεται η Δευτέρα 03 Αυγούστου 2015.
 • Δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 2014 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 04 Αυγούστου 2015.
 • Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας, αρμόδιος κος Ιωάννης Καρβέλας, στο τηλέφωνο 210 – 5514600.

Ασπρόπυργος 30 Ιουλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2014 (19/06/2015)
There are no translations available.

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2015 και σε εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 4.1.3.4. και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τα παρακάτω:

 • Το μέρισμα για τη χρήση 2014 ανέρχεται σε Ευρώ 0,020 ανά μετοχή. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 10%, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 63 του νόμου, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,018.
 • Ημέρα αποκοπής του σχετικού δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 06 Ιουλίου 2015. Διευκρινίζεται  ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «recorddate» που αντικαθιστά τον κανόνα «tradedate». Με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 2014 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 07 Ιουλίου 2015.
 • Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 39 του Κανονισμού λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 21 Ιουλίου 2015 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 14.07.2016 και θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (14.07.2016) η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. στη διεύθυνση 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας, αρμόδιος κος Ιωάννης Καρβέλας, στο τηλέφωνο 210 – 5514600.

Ασπρόπυργος 19 Ιουνίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόσκληση Των Μετόχων Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (18/05/2015)
There are no translations available.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στο 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31ηΔεκεμβρίου 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
 2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014).
 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014).
 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.
 6. Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.
 7. Παροχή εγκρίσεως αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
 8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Παρασκευή 12η Ιουνίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2015, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Κυριακή 14η Ιουνίου 2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 17ης Ιουνίου 2015, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2015 και ώρα 15:30 στην έδρα της εταιρίας, στην οποία οι μέτοχοι δικαιούται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά το Σάββατο 27η Ιουνίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής Α΄Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Κυριακή 28η Ιουνίου 2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 2α Ιουνίου 2015 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 4ηΙουνίου 2015, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 11ηΙουνίου 2015, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 10η Ιουνίου 2015, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 11η Ιουνίου 2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 11η Ιουνίου 2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.geb.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρίας στο 18ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών  - Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 2105572343 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2105514626.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄και δ΄ του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (18ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών  - Κορίνθου, Ασπρόπυργος Αττικής).

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.geb.gr.

Ασπρόπυργος,  18 Μαίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Διενέργεια Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων (15/05/2015)
There are no translations available.

Η εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο Κος Κρεμύδας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ενημέρωσε την εταιρία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. στις 14.05.2015 προέβη στην αγορά 1.771 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας συνολικής αξίας Ευρώ 589,74.

Υπογραφή και λήψη Μακροπ. δανείου της θυγατρικής εταιρίας ΓΕΝ. ΕΜΠ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (31/03/2015)
There are no translations available.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας γνωρίζουμε ότι:

Το Διοικητικό συμβούλιο της θυγατρικής μας εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας, υπέγραψε σήμερα με την τράπεζα EUROBANKERGASIASA.E. σύμβαση χορήγησης μακροπρόθεσμου δανείου τετραετούς διάρκειας, ύψους 400.000 ευρώ, που προέρχεται από το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ». Η εκταμίευση του δανείου θα γίνει την Πέμπτη 02-04-2015.

Το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ» χρηματοδοτείται κατά 50%από πόρους του Γερµανικού Δηµοσίουυπό την διαχείρισητης Γερµανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας µε την επωνυµία «Kreditanstalt  für Wiedraufbau» και κατά 50% από πόρους του Ελληνικού Δηµοσίουυπό την διαχείριση της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Εθνικό Ταµείο  Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.» και διοχετεύει πόρους αποκλειστικά σε Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με την μορφή επιχειρηματικών χορηγήσεων που παρέχονται πάντοτε με τη μεσολάβηση πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και λειτουργούν ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προκειμένου να επιτευχθεί η χρηματοδότηση. 

 

 

 

Διενέργεια Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων (17/03/2015)
There are no translations available.

Η εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο ΚοςΚρεμύδας Κωνσταντίνοςτου Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ενημέρωσε την εταιρία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. στις 16.03.2015 προέβη στην αγορά 2.955 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας συνολικής αξίας Ευρώ 882,66.

Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2015 (16/03/2015)
There are no translations available.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρία μας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για την χρήση 2015, που έχει ως ακολούθως:

Ανακοίνωση – Δημοσίευση, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014: Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για την χρήση 2014: Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος για την χρήση 2014 (recorddate): Τρίτη 7 Ιουλίου 2015.

Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος για την χρήση 2014: Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015.

Στην περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

Διενέργεια Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων (13/03/2015)
There are no translations available.

Η εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο ΚοςΚρεμύδας Κωνσταντίνοςτου Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ενημέρωσε την εταιρία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. στις 12.03.2015 προέβη στην αγορά 2.000 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας συνολικής αξίας Ευρώ 600,00.

Υπογραφή και λήψη Μακροπρόθεσμου δανείου (06/02/2015)
There are no translations available.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας γνωρίζουμε ότι:

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας, υπέγραψε και έλαβε σήμερα, από την τράπεζα EUROBANKERGASIASA.E. μακροπρόθεσμο δάνειο πενταετούς διάρκειας, ύψους 2.000.000 ευρώ, που προέρχεται από το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ».

Το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ» χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Γερµανικού Δηµοσίουυπό την διαχείριση της Γερµανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας µε την επωνυµία «Kreditanstalt  für Wiedraufbau» και κατά 50% από πόρους του Ελληνικού ηµοσίουυπό την διαχείριση της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Εθνικό Ταµείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε

Μείωση κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (29/01/2015)
There are no translations available.

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωρίζουμε ότι:

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας και τον ταυτόχρονο περιορισμό της μεγάλης ταμειακής ρευστότητας της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «GEBGREENENERGY», με την από 27.01.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής κατά 200.000 ευρώ.

Στα πλαίσια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής, η έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής εταιρίας, που συνήλθε στις 28.01.2015, αποφάσισε την ανωτέρω μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, με επιστροφή μετρητών, με ακύρωση δύο χιλιάδων (2.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) εκάστη.

 

Για την εύρυθμη λειτουργία των διαδικτυακών μας τόπων και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies). Διαβάστε Περισσότερα στην πολιτική χρήστης cookies.

Αποδέχομαι τα cookies.